Monday, 28 March 2016

Laatste workshop Contemplatieve Fotografie, dag 1

Afgelopen weekend ben ik naar het laatste onderdeel geweest van het Miksang Contemplatieve fotografie curriculum: Miksang 5 Oneindig Ontvouwen. het hele weekend stond in het thema van gelaagdheden en complexiteit; over geen verwachtingen hebben, maar wel het vertrouwen dat het zich ontvouwt, wat het dan ook maar is. We hebben ons verdiept in de complexiteit van de wereld, die gelaagd, rijk en gevarieerd is.
gelaagdheid in duin, layers in dune
Last weekend I went to the last part in the Miksang contemplative photography curriculum: Miksang 5 Infinite Unfolding. The theme for the whole weekend was stratification and complexity; about not having expectations, but having the confidence that it will unfold itself, whatever it is. We deepened our skill of seeing the complexity of the world which is layered, rich and varied.
selfie reflection in window
Gelaagdheden en complexiteit zijn te vinden in reflecties, gelaagheden van bijvoorbeeld gebouwen, momenten met mensen, ruimtelijkheid met mensen of momenten en het ruimte aspect met gelaagdheid.
reflected flags
Stratification and complexity can be found in reflections, stratification of i.e. buildings, moments with people, space awareness with people or moments and the aspect of space with stratification.
layers on sidewalk with a puddle
We hebben aspecten onderzocht die we nog niet eerder hebben onderzocht en dat konden we alleen doen door geen verwachtingen te hebben. Daar is vertrouwen voor nodig en stabiliteit. Je vertrouwt zonder verwachtingen, dat het zich ontvouwt, er zijn immers oneindige waarnemingen. Als je innerlijke ruimte hebt, kun je alles zien. Als je van binnen stabiel bent, blijf je rustig in een drukke omgeving en ga je niet mee in de verhalen om je heen. Sinds het een rustige en grijze dag was, was dit redelijk makkelijk te doen.
layers on a beach terrace
We studied aspects which we have not studied before and we can only do that by not having expectations. We need trust and stability for that. Without expectations we have confidence that it will unfold itself, because there are endless perceptions. If you have inner space, you can see everything. Of you are stable inside, you can remain calm in a busy environment and you don't get involved in the stories around you. Since it was a calm and overcast day, this was relatively easy to do.
layers through a rainy window
In deze blogpost laat ik enkele voorbeelden zien van de eerste dag.
This blogpost shows some examples of the first day.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...